Senarai Singkatan

AIDS
Acquired Immune Deficiency Syndrome
AKS
Akta Kawalan Sewa
ASEAN
Pertubuhan Negara – Negara Asia Tenggara
BALB
Program Bekalan Air Luar Bandar
BDWW
Butterworth Deep Water Wharf (Dermaga Air Dalam Butterworth)
BELB
Program Bekalan Elektrik Luar Bandar
BKE
Butterworth – Kulim Ekpressway
BLEWAY
Lebuh Raya Bayan Lepas
BLIA
Bayan Lepas International Airport
BOD
Biology Oxygen Demand
BOG
Bill Of Guarantee
BORR
Jalan Lingkaran Luar Butterworth
BRT
Transit Laju Bas
CAP
Persatuan Pengguna Pulau Pinang
CAQM
Pengawasan Kualiti Udara Automatik
CO
Karbon Monoksida
C.O.W.
Sijil Memulakan Kerja
D & D
Design And Development
DPMMPP
Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Pulau Pinang
DSN
Dasar Sosial Negara
DWN
Dasar Wawasan Negara
E-Lams
Electronic Local Authority Management System
FDI
Pelaburan Masuk Asing
FTZ
Kawasan Perindustrian Bebas
GIS
Geographical Information System
GLC
Syarikat – syarikat berkepentingan kerajaan (Government Link Companies)
GPC
Gas Petroleum Cecair
GSP
Program Pembekal Global
HIV
Human Immune Deficiency Virus
IBS
Inisiatif Bandar Selamat
ICT
Information and Communication Technology
IKH
Indeks Kualiti Hidup
IKM
Institut Kemahiran Mara
IKS
Industri Kecil dan Sederhana
IMT – GT
Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia – Malaysia – Thailand
IPTS
Institusi Pendidikan Tinggi Swasta
IPU
Indeks Pencemaran Udara
ISP
Information System Planning (Pembekal Perkhidmatan Internet)
IT
Information Technology
ITS
Intelligent Transportation System
IWK
Indah Water Konsortium
JALB
Program Jalan Luar Bandar
JEWay
Jelutong Expressway
JMG
Jabatan Mineral & Geosains
JPBD
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa
JPN
Jawatankuasa Perancang Negeri
JPS
Jabatan Pengairan Dan Saliran
JRPPP
Jawatankuasa Rancangan Pemajuan Negeri Pulau Pinang
KDNK
Keluaran Dalam Negeri Kasar
KDU
Kolej Damansara Utama
KHTP
Kawasan Perindustrian Teknologi Kulim
KPM
Kementerian Pertanian Malaysia
KPO
Knowledge Process Outsouricing
KPKT
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
KPTB
Kadar Penyertaan Tenaga Buruh
KPPT
Kadar Pertumbuhan Purata Tahunan
KR
Kos Rendah
KSAS
Kawasan Sensitif Alam Sekitar
KSN
Ketua Setiasauaha Negara
KSR
Kos Sederhana Rendah
KTMB
Keretapi Tanah Melayu Berhad
LKIM
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
LRT
Light Rail Transit
LTBL
Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas
MaCGDI
Malaysia Centre For Geospatial Data Infrastructure
MARA
Majlis Amanah Rakyat
MARDI
Malaysia Agriculture Research Development Institute
MCPF
Yayasan Pencegahan Malaysia
MDEC
Multimedia Development Corporation
MICE
Meeting, Incentive, Convention & Exhibition (Persidangan, Insentif, Konvensyen & Pameran)
MIDA
Lembaga Kemajuan Peindustrian Malaysia
MITI
Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri
MMK
Majlis Mesyuarat Kerajaan
MNC
Syarikat Multinasional
Monorail
Perkhidmatan Transit Laju Ringan
MPFN
Majlis Perancang Fizikal Negara
MPPP
Majlis Perbandaran Pulau Pinang
MPSP
Majlis Perbandaran Seberang Perai
MQLI
Malaysia Quality of Life Index
MRSM
Maktab Rendah Sains Mara
MSC
Multimedia Super Corridor
MTEN
Majlis Tindakan Ekonomi Negara
MTKT
Program Makanan Tambahan Kanak – Kanak Termiskin
MyGDI
Malaysia Geospatial Data Infrastructure
NBCT
Terminal Kargo Butterworth Utara
NGO
Pertubuhan/Institusi Sukarela Bukan Kerajaan
NITC
National IT Council
NPC
National Productivity Centre
NRW
Non-Revenue Water
OC
Sijil Kelayakan Menduduki
PBAHB
Perbadanan Bekalan Air Berhad
PBAPP
Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang
PBPT
Pihak Berkuasa Perancang Tempatan
PBT
Pihak Berkuasa Tempatan
PCC
Penang Cyber City
PDC
Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang
PDRM
Polis DiRaja Malaysia
PEK
Program Peningkatan Ekonomi Kampung
PERDA
Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang
PFA
Pig Farm Area (Kawasan Ternakan Khinzir)
PGDW
Program Pengupayaan Gerakan Desa Wawasan
PGU
Peninsular Gas Utilization
PHT
Penang Heritage Trust
PISA
Penang International Sports Arena
PJK
Program Jalan Kampung
PKIS
Pusat Industri Kecil Dan Sederhana
PKK
Program Keindahan Kampung
PLUS
Projek Lebuh Raya Utara – Selatan
PMU
Pencawang Masuk Utama
PORR
Jalan Lingkaran Luar Pulau Pinang
PPD
Pusat Pertumbuhan Desa
PPD/PSK
Program Pertumbuhan Desa/Penempatan Semula Kampung
PPMS
Program Pembangunan Masyarakat Setempat
PPR
Program Perumahan Rakyat
PPRT
Program Perumahan Rakyat Termiskin
PPSB
Penang Port Sdn.Bhd
PPU
Pencawang Pembahagian Utama
PS
Penduduk Setara
PSDC
Pusat Pembangunan Kemahiran Pulau Pinang (Penang Skill Development Centre)
PSDP2
Pelan Strategik Pembangunan Pulau Pinang Kedua
PSKT
Program Pemulihan Sikap Keluarga Termiskin
PTKT
Konsep Pembangunan Tertumpu (Nucleus) Dan Koridor Terkawal
RKK
Rancangan Kawasan Khas
RMPP
Rancangan Misi Pulau Pinang
RS (P)
Rancangan Struktur Pengubahan
RSN
Rancangan Struktur Negeri
RSNPP
Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang
PWPP
Pusat Warisan Pulau Pinang
RT
Rancangan Tempatan
RTD
Rancangan Tempatan Daerah
SAIDI
System Average Interruption Duration Index
SERI
Socio Economics And Environment Research Institute
SILA
Sustainable Independent Living And Access
SIRIM
Institut Standard Dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia
SISPA
Asset Management System
SOHO
Small Office Home Office
SPPP
Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang
SS
(Suspended Solid) Pepejal Terampai
STMB
Syarikat Telekom Malaysia Berhad
TNB
Tenaga Nasional Berhad
TOL
Lesen Tumpangan Sementara
TUDM
Tentera Udara Di Raja Malaysia
UNESCO
United Nation For Environment, Social and Cultural Organisation
UPEN
Unit Perancang Ekonomi Negeri
WCC
Pusat Kesedaran Wanita
WWP
Water Watch Penang
ZIA
Zon Industri Akuakultur

Glosari

TERMA
DEFINISI
Bandar
Kawasan yang diwartakan dan tepu bina yang bersempadan dengannya serta gabungannya yang terletak di dalam had sempadan Bandar dan mengandungi ;
Mengikut Jabatan Statistik Negara, sesebuah Bandar didefinasikan sebagai kawasan yang diwartakan serta kawasan tepubina yang bersempadan dengannya dan gabungan kedua-dua kawasan ini mempunyai sejumlah penduduk, seramai 10,000 atau lebih semasa banci 2000. Kawasan tepubina ditakrifkan sebagai kawasan yang terletak bersebelahan kawasan yang diwartakan dan mempunyai sekurang-kurangnya 60% penduduk (berumur 10 tahun / lebih) yang terlibat di dalam aktiviti bukan pertanian dan sekurang-kurangnya 30% unit perumahan mempunyai kemudahan moden.
Bandaraya
Mengikut Dasar Perbandaran Negara, taraf bagi Majlis Bandaraya adalah merupakan pusat pentadbiran negeri yang mana mempunya jumlah penduduk tidak kurang dari 300,000 orang. Hasil tahunan bagi sebuah Majlis Bandaraya tidak kurang RM80 juta. Sesebuah Majlis Bandaraya mengalami perkembangan ekonomi yang pesat, mempunyai pusat perniagaan, perindustrian dan institusi kewangan yang kukuh. Majlis Bandaraya juga merupakan pusat pengajian tinggi yang lengkap dengan maktab, universiti dan perpustakaan. Ia juga mempunyai ciri-ciri istimewa dari segi sejarah yang panjang dan pusat aktiviti kebudayaan dan sukan yang penting.
Cybercentre
Bangunan atau kompleks berteknologi tinggi dan mempunyai kemudahan elektrik, telekomunikasi dan air memenuhi kriteria yang diletakkan oleh Perbadanan Pembangunan Multimedia (MDEC).
Cybercity
Satu bandar pintar yang lengkap, mempunyai perniagaan dan persekitaran hidup yang bertaraf dunia, dan mempunyai kelengkapan yang memenuhi kehendak 10 perkara dalam ’Bill Of Guarantee’ Koridor Raya Multimedia Malaysia.
K-ekonomi
Ekonomi yang berasaskan kepada pengeluaran, pengedaran dan penggunaan pengetahuan serta maklumat. Contoh aktiviti ekonomi yang bernilai tambah;
Kampung dalam bandar
Merujuk kepada kawasan petempatan di dalam bandar yang mempunyai nilai-nilai kampung. Jenis kampung yang terdapat di dalam bandar adalah kampung tradisi, kampung tersusun, kampung baru, kampung nelayan dan kampung orang asli.
Kawasan hijau
Kawasan merangkumi rezab hutan simpan, KPU dan KSAS Tahap 1 dan 2, kawasan lapang dan permainan.
Kawasan lapang/tanah lapang
Ruang terbuka yang dikhaskan untuk kegunaan atau faedah awam. Secara umumnya adalah mana-mana tanah atau ruang yang disediakan sebagai kawasan untuk kegunaan berehat atau beriadah dan rekreasi. Ia termasuk taman-taman, padang permainan kanak-kanak, padang-padang permainan, padang-padang sukan, kebun bunga, kawasan yang berlanskap dan tanah-tanah dan terancang.
Kawasan Pertanian Utama (KPU)
Merangkumi lapan kawasan jelapang padi, kawasan pertanian kelapa sawit tahap 1 dan 2 , dan semua kawasan pertanian sedia ada di dalam tanah Kelas 1 dan 2.
Kemudahan Awam
Kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk kegunaan orang ramai secara bersama. Contohnya kemudahan keagamaan seperti masjid dan surau, kemudahan kesihatan seperti klinik, pasar,dewan serbaguna, tandas awam dan lain-lain.
Kemudahan utiliti
Kemudahan yang perlu disediakan di dalam kawasan bandar untuk kegunaan harian seperti bekalan elektrik, air , gas dan telekomunikasi.
Kornubasi
Kawasan bandar yang merangkumi beberapa bandar raya atau bandar yang bercantum secara fizikal dan membentuk satu kawasan tepu bina berikutan pertambahan penduduk. Sempadan kanurbasi adalah mengikut tempoh perjalanan dari tempat kerja di pusat bandar raya, 45 minit bagi konurbasi utama dan 30 minit bagi konurbasi lain.
MURNInet
Malaysian Urban Indicator Network adalah satu pendekatan yang dapat mengukuh dan menilai kemampanan sesebuah bandar. Ianya adalah satu aplikasi bagi mewujudkan pangkalan data dalam bentuk digital yang dapat mengukur kemampanan bandar yang akan memberi gambaran pencapaian kualiti rupabentuk bagi sesebuah bandar secara berterusan.
Pembangunan Bercampur
Suatu pembangunan yang mengandungi pelbagai jenis pembangunan seperti kediaman, perniagaan dan perindustrian.
Pembangunan Infill
Pembangunan atau pembangunan semula yang dijalankan ke atas tanah kosong atau tapak yang telah dibangunkan yang terletak di dalam kawasan tepu bina dan kawasan yang sedang dibangunkan.
Pembangunan Mampan
Pembangunan yang membolehkan generasi semasa memenuhi keperluannya tanpa mengkompromi kemampuan generasi mendatang memenuhi keperluan mereka.
Perbandaran
Satu proses perubahan serta penerapan ciri-ciri bandar terhadap sesebuah kawasan dan proses ini akan melibatkan penghijrahan masuk penduduk luar bandar, perubahan aktiviti ekonomi, perkembangan kawasan bandar, pertambahan penyediaan kemudahan perbandaran, perubahan sosial, nilai dan sifat masyarakat tradisional kepada masyarakat moden serta perubahan guna tanah keseluruhannya.
Taraf bagi sebuah majlis perbandaran adalah bandar utama seperti pusat pentadbiran sesebuah negeri atau daerah. Ia mempunyai penduduk tidak kurang 100,000 orang dan mendapat hasil tahunan yang tidak kurang dari RM10 juta. Majlis Perbandaran mempunyai pentadbiran sediada. Keperluan penduduk bagi Majlis Perbandaran lebih tertumpu kepada perkhidmatan perbandaran yang berkualiti berbanding projek-projek pembangunan prasarana. Ia juga mempunyai tahap pengurusan yang tinggi dari aspek pengutan cukai, penguatkuasaan dan pemberian perkhidmatan,
Perkhidmatan bandar
Perkhidmatan awam yang disediakan atau yang diperlukan di dalam kawasan bandar. Ini termasuk pengagihan bekalan air, pengurusan saliran dan pembentungan, pengurusan sisa pepejal, penyelenggaraan longkang dan pembersihan kawasan.
SOHO
Konsep pejabat kecil di dalam unit perumahan untuk menguruskan perniagaan (small office-home office). Kebiasaannya mempunyai seramai satu hingga empat orang pekerja. Contoh perniagaan yang boleh dijalankan adalah perniagaan profesional seperti perakaunan, perunding arkitek, perunding kewangan dan perniagaan berasaskan teknologi dan pengetahuan seperti animasi digital.
Terminal ‘Park and Ride’
Satu konsep di mana satu kawasan disediakan untuk pengunaan meletakkan kenderaan milik sendiri dan kemudahan menggunakan mod pengangkutan awam.
Transit-Oriented Development (TOD)
Kawasan perumahan dan komersil yang direkabentuk untuk memaksimumkan kebolehsampaian melalui transit dan mod pengangkutan tidak bermotor, serta menggalakkan ‘transit ridership’.
Warisan
Sebarang monument, objek, kawasan dan kesenian yang mempunyai nilai estetik, sejarah, saintifik atau nilai social yang diwarisi turun menurun dan mempunyai nilai pada masa sekarang dan generasi akan datang.
Warisan Kebudayaan
Warisan kebudayaan terbahagi kepada dua iaitu warisan ketara (tangible heritage) dan warisan tak ketara (intangible heritage). Warisan kebudayaan ketara termasuklah kawasan, monument dan bangunan manakala warisan kebudayaan tidak ketara termasuk persembahan teater, seni mempertahankan diri dan penggubahan bunyi dan muzik.